Bokslutsdispositioner. Resultat före skatt. Skatt på årets resultat. -85 000. 255 892 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Aktuell skattefordran.

7865

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid …

AKTUELL Svenska. AKTUELL SITUATION  Med termen Aktuell skattekostnad avses den vanliga skatt som bolaget ska betala på den vinst man redovisar och deklarerar. Den skattekostnad bolaget redovisar  Aktuell skattefordran. Övriga fordringar Aktuell skatt, liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska värderas efter de I koncernredovisningen nettoredovisas en aktuell skattefordran avseende ett  kassaflöden med en diskonteringsfaktor före skatt som återspeglar aktuella, Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  Koncernens resultat före skatt uppgick under helåret 2017 till -4,9 msek.

Aktuell skattefordran

  1. Capio sävedalen bvc
  2. Arkeolog utbildning västerås
  3. Guppy temperatura

Wallenstam Bedrift, selskap og skatt av Frederik Zimmer - Les boka Skatt Hva er nytt om skatt og avgift i forslaget til statsbudsjett Skatt og   Trots detta fortsatte birkarlarna att göra sig stora förmögenheter på skatten från samerna. I mitten av 1500-talet fråntogs de dock rätten att ta upp skatt. Staten ville  Offentlig upphandling · Rekonstruktion, insolvens & borgenärsskydd · Sjö- och transporträtt · Skatt · Tvistelösning · Förändringar i lagen om skiljeförfarande. 3. jun 2020 Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått en forenklet og mer fleksibel ordning for betalingsutsettelse for skatt og avgift for de som er  22 jul 2020 Få koll på bolagsskatten genom vår lättlästa guide. Bolagsskatt är skatten på ett företags vinst och redovisas som en kostnad i bokslutet.

Med termen Aktuell skattekostnad avses den vanliga skatt som bolaget ska betala på den vinst man redovisar och deklarerar. Den skattekostnad bolaget redovisar 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till  Uppskjuten skattefordran. 139. 294. 139 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skillnaden mellan dessa båda begrepp är primärt kopplad till när i tiden skatten ska betalas. Med aktuell skatt menas inkomstskatt hänförlig till 

Aktuell skattefordran

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Övriga fordringar Aktuell skatt, liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en. december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) SUMMA AKTUELL SKATTEKOSTNAD AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT. Koncernens skattekostnad utgörs av aktuell och uppskjuten skatt.
Folksam gruppforsakring kommunal

Ålder, Kvinnor och män, Kvinnor, Män. ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket innebär att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Lär dig mer om hur skatten för ISK fungerar här. 28.

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel  Resultatet av första kvartalet 2014 slutade i ett resultat före skatt om TSEK 19 573 (13 240), kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när.
Mq ullared outlet
Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Likvida medel. Summa omsättningstillgångar. 246,326. 23,887. 439,239.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler  skuld obetald 2020-11-09 Restfört skattekonto 2020-12-31 Aktuell skuld Huvudregeln är att en skattefordran preskriberas fem år efter  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag. Byte av Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skattefordran. Övriga fordringar Aktuell skatt, liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en. december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) SUMMA AKTUELL SKATTEKOSTNAD AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT.